Ajándékkártya - Szabályzat

A BOLF.HU AJÁNDÉKUTALVÁNYNAK FELHASZNÁLÁSI ÉS MEGRENDELÉSI
FELTÉTELEI - EGYÉNI VEVŐKNEK

§ 1.

 • A jelen szabályzatban használt kifejezések jelentése:
 • 1) Az ajándékutalvány kibocsátója (a továbbiakban: Kibocsátó) - "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", amelynek székhelye: Zielona Góra, 00000529 Nemzeti Bírósági Nyilvántartásba 0000529. A Zielona Górai Járásbíróság nyilvántartása - Országos Bírósági Nyilvántartás VIII. Kereskedelmi Osztálya, ADÓSZÁM: 9291861064, cím: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora;
 • 2) Ajándékkártya (a továbbiakban: Kártya) - a Kibocsátó által numerikus kód formájában generált személyre szóló utalvány (digitális formában). Felhasználójának joga, hogy az Ajándékkártyán gyűjtött értékeket meghatározott lejáratú árura cserélje, a Kártya értékére vonatkozó elektronikusan hozzárendelt információval, azzal a feltétellel, hogy a Kártya nem fizetési kártya, a hatályos jogszabályok szerint nem elektronikus pénzeszköz, így különösen az ajándékkártya nem tartozik az áruk és szolgáltatások adójáról szóló törvény hatálya alá, így a Kibocsátó csak Kártya-kibocsátási bizonylatot vagy terhelési bizonylatot állít ki az Ügyfélnek; A Kártya a Kártyán feltüntetetttől eltérő Kiállítói üzletben nem használható fel;
 • 3) Ügyfél – az a személy, aki a Kibocsátótól Kártyát szerez;
 • 4) Felhasználó – minden kártyabirtokos;
 • 5) felhasználandó érték - az Ügyfél döntése alapján a kártyához rendelt összeg, amelynek erejéig a Felhasználó az adott Kiállító üzletében eladásra kínált árut vásárolhat; a Bolf.hu áruházban használható kártyák értéke: 5 000 HUF, 15 000 HUF vagy 20 000 HUF;
 • 6) webáruház – a https://www.bolf.hu / címen működő online bolt, amely lehetővé teszi a Kártya használatát;
 • 7) Szabályzat - a Bolf.hu online áruház szabályzata, amely elérhető a következő címen: Szabalyzat;
 • 8) Fogyasztó - az a természetes személy, aki üzleti vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogi cselekményt végez, valamint az a természetes személy, aki az üzleti vagy szakmai tevékenységével közvetlenül összefüggő jogi cselekményt végez, ha e tevékenység tartalma azt mutatja, hogy az nem az adott személy szakmai jellege, amely különösen a központi nyilvántartásról és a gazdasági tevékenységről szóló információkról szóló rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott üzleti tevékenységének tárgyából ered;
 • 9) tranzakció – a Kártyával végrehajtott művelet, amely a Kártya árura cseréjét jelenti, és az egyes Kártyákat a Felhasználó az érvényességi ideje alatt többször is felhasználhatja, amíg az adott Kártya értéke ki nem merül; az adott Kártya értékét kimerítő tranzakciót követően a Kártyából eredő jogok elévülnek, és Felhasználójának a Kibocsátóval szemben a Kártya megszerzésére vonatkozó igénye nem támasztható, így különösen a beszerzésért fizetett összeg, illetve a felhasználandó érték tekintetében.

§ 2.

 • 1. A kártyák numerikus kóddal vannak ellátva. A Kártya elektronikus értékhordozó és grafikus ábrázolásába van írva a számkód, amely felhasználható vásárlás során.
 • 2. A kártya kizárólag tranzakciók lebonyolítására szolgál.
 • 3. A Kártyának érvényességi ideje van, azaz a Kártyán felhalmozott érték csak a Kártyán feltüntetett időtartam alatt cserélhető árura. A Kártya érvényességi ideje a Vásárló általi megvásárlásától számított 12 hónap. Az érvényességi idő lejártát követően a Kártya lejár, Felhasználójának a Kibocsátóval szemben a Kártya megszerzéséért semmilyen követelése nincs, így különösen a beszerzésért fizetett összeg, illetve a felhasználandó érték tekintetében.
 • 4. A Kártyakibocsátó nem vállal felelősséget az Ügyfélnek a Kártya létrehozása/előállítása során elkövetett hibáiért, amelyek következtében a Kártya nem megfelelő személyhez került (pl. hibás Felhasználó e-mail címe). Az Ügyfél vagy Felhasználó jogosult a Kártya elvesztését vagy megsérülését bejelenteni annak letiltása érdekében. A Kártya azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon zárolásra kerül.
 • 5. A fogyasztó Vásárló a Kártya Vásárló által megjelölt Felhasználó címére történő kézbesítésétől számított 14 napon belül jogosult elállni a Kártya adásvételi szerződéstől. A Kártya vásárlására vonatkozó szerződéstől való elállás joga a Kártyán felhalmozott érték felhasználása esetén nem áll fenn. A szerződéstől való elállás tekintetében az áruház szabályzatának VIII. pontja a mérvadó. Az elállási nyilatkozat a Kiállító e-mail-címére küldött e-mail formájában nyújtható be: bolt@bolf.hu. Ebben az esetben a Kártya deaktiválása haladéktalanul megtörténik, legkésőbb az azt követő munkanapon, amint a Kibocsátó megkapja az Ügyfél által elküldött Kártyavásárlási szerződéstől való elállásáról szóló üzenetet.
 • 6. A Vásárló a Kártya adásvételi szerződéstől való elállásával (azaz a Kártya vásárlásától való elállásról szóló e-mail elküldésével) az Ügyfél garantálja, hogy a Kártya deaktiválásáig nem használja azt fel. Amennyiben a Kártya vásárlásától való elállásról szóló email kézbesítése és a Kártya deaktiválása közötti időszakban az Ügyfél felhasználja a Kártyát, a Kibocsátó mentesül azon alól, hogy visszautalja a Kártyáért kifizetett árat az Ügyfélnek.

§ 3.

 • 1. A Kártya Felhasználó részére történő elküldésének feltétele, hogy azt az Ügyfél a felhasználandó értékösszeggel feltöltse.
 • 2. A Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártya nem általa felelős körülményekből eredő alkalmatlanságának következményeiért, különös tekintettel a Kártya érvényességének lejártára vagy az üzletben kapható áruk árához képest túl alacsony értékkel feltöltött Kártya miatt.
 • 3. A Felhasználó felelős a Kártya helyes használatáért és biztonságáért.
 • 4. A Kibocsátó nem részese a Felhasználó és az Ügyfél közötti jogviszonynak.

§ 4.

 • 1. A kártyát csak az áruházban fiókkal rendelkező és oda bejelentkezett Felhasználó válthatja ki.
 • 2. A Kártyát az Ügyfél a Kibocsátó által biztosított alkalmazás segítségével vásárolhatja meg a www.bolf.hu oldalon.
 • 3. Az Ügyfél a Kártya megvásárlásához az alkalmazásban megjelölt eljárást köteles követni. A kártya digitális változatban érhető el. Fizikai kártyákat csak a Lengyelország területén szállítanak ki.
 • 4. Az Ügyfél az alkalmazás segítségével a Digitális Kártya alábbi paramétereit jogosult beállítani: Kártya névértéke (használandó érték), Felhasználói adatok (e-mail cím), szállítási dátum, személyre szabott szöveges üzenet a Felhasználó részére.

§ 5.

 • 1. A Felhasználó kizárólag az Ügyfél által korábban aktivált Kártyákat válthatja be, a felhasználandó értékkel való feltöltéssel.
 • 2. A kártyákat nem lehet pénzre váltani.
 • 3. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél, illetve Felhasználó érdekeinek védelme érdekében a Kártya használatát az Ügyfél, illetve Felhasználó kérésére ideiglenesen letiltja.
 • 4. Felhasználó a Kártyát az áruházban történő vásárlás lezárásakor a Kártyahasználatra egyértelműen megjelölt helyen az egyedi Kártyakód: „Kódbeviteli mező” és az egyedi PIN kód megadásával váltja ki. A kosár értéke a vásárlás napján a Kártyán rögzített felhasználandó értékkel csökken. A tranzakció vásárlásnak minősül, és adóköteles.
 • 5. A PIN kód háromszori hibás beírása a Kártyát blokkolja. A kártya feloldása a Bolf.hu Ügyfélszolgálati szám: +36 70 907 5553 hívásával lehetséges. A kártya csak elektronikus környezetben olvasható, azaz minden műveletet ellenőrizni kell az elfogadhatósága és a felhasználandó érték meghatározása szempontjából.
 • 6. Ha a Felhasználó által vásárolt áru értéke meghaladja a felhasználni kívánt értéket, a tranzakció lebonyolítható azzal, hogy a Felhasználó az árkülönbözetet az üzlet szabályzatában megjelölt módon megfizeti.
 • 7. Ha a Felhasználó által vásárolt áru ára alacsonyabb, mint a felhasználandó érték, úgy a Kártyán maradó összeg a Kártya érvényességi ideje alatt további tranzakciók során felhasználható. A Kártya értékének fel nem használt részét készpénzben nem lehet kifizetni.
 • 8. Az Ügyfél egy megrendelésben csak egy Kártyát használhat fel. A kártyák nem vonhatók össze.
 • 9. A Kártya használata a Felhasználó tulajdonában lévő kedvezménykódokkal kombinálható.

§ 6.

 • 1. A kártya a 2. §-ban említett érvényességi ideje alatt többször is felhasználható. A jelen Szabályzat 3. pontja szerint a Kártya értékét kimerítő tranzakciók lebonyolításáig, illetve az Ügyfél vagy Felhasználó kérésére történő zárolásig.
 • 2. A Kártya elvesztése esetén a Kibocsátó letilthatja azt a Felhasználó által a +36 70 907 5553 telefonszámon vagy a bolt@bolf.hu e-mail címen küldött értesítés alapján. pl. A Kibocsátó nem vállal felelősséget a Kártyahasználó által az értesítést megelőzően végrehajtott tranzakciókért. A Kártya letiltásának előfeltétele a Felhasználó által a Kártyához rendelt kódszám megadása.
 • 3. A Kibocsátónak jogában áll megtagadni a Kártya használatát az alábbi esetekben:
  • a. Kártya lejárt vagy érvényét vesztette;
  • b. Kártyán nincs elegendő keret;
  • c. Kártya megvalósítását akadályozó technikai problémák, amelyek a Kibocsátótól független okból következtek be.
 • 4. A Kártya Felhasználó általi használata akkor is érvényes tranzakciónak minősül, ha a Felhasználó a Kártyát jogosulatlanul szerezte meg, kivéve, ha a Kártyát a letiltás bejelentése ellenére a Kártyakibocsátó a jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül nem zárolja.
 • 5. A Kártya használatával vásárolt áruk Felhasználó általi visszaküldése az üzletben érvényes feltételekkel lehetséges. Az árut visszaküldő felhasználó PDF formátumban kiállított digitális ajándékutalványon kap visszatérítést a visszaküldött áru értékével.

§ 7.

 • 1. Az Ügyfél, illetve az a Felhasználó, akire az Ügyfél a Kártya vásárlásából eredő jogait átruházta, a megvásárolt Kártya szerződésszerűségének hiánya miatt panaszt tehet a Kibocsátónál, így különösen a Kártya nem megfelelő értéke, olvashatatlansága vagy működésének szabálytalansága a Kártyával történő tranzakciók lebonyolítása során. A reklamációt írásban a Kiállító címére vagy e-mailben a következő címre kell benyújtani: bolt@bolf.hu.
 • 2. A panasznak tartalmaznia kell: a panaszos kereszt- és vezetéknevét, elérhetőségeit, annak a Kártyának a számát, amelyre a panasz vonatkozik, a panaszt megalapozó körülmények leírását és a panasszal kapcsolatos kérelmet. A panaszhoz csatolni kell a kérelem meglétét és jogosságát igazoló dokumentumokat.
 • 3. A Kártyákkal kapcsolatos reklamációkat a Kibocsátó a benyújtási formának megfelelően, azaz írásban vagy elektronikus úton, a hiánytalan panaszbejelentés benyújtásától számított 14 napon belül bírálja el.

§ 8.

 • 1. A Vásárlók és Felhasználók személyes adatainak kezelője a Kiállító. A személyes adatok feldolgozása a 6. paragrafus 1. az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet b), c) és f) pontja alapján 95/46/EK, azaz az adásvételi szerződés teljesítése, a Kiállító jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése és a Kiállító jogos érdekeinek érvényesítése, azaz a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítása érdekében. A személyes adatokat a szerződés időtartama alatt és annak megszűnésekor, a polgári jogi igények elévüléséig a törvényben meghatározott határidők szerint, valamint az adójogi határidők lejártáig tároljuk. A személyes adatok megadása önkéntes, de az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges. A személyes adatok a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a hatályos jogszabályok szerint felhatalmazott szervek vagy más jogalanyok rendelkezésére bocsáthatók, feltéve, hogy ezeknek a jogalanyoknak megfelelő garanciákat kell nyújtaniuk a rábízott adatok védelmére. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba/nemzetközi szervezetbe, és nem kerülnek feldolgozásra automatikusan, és nem használhatók fel profilalkotásra. Az Ügyfelek és Felhasználók jogosultak a Kibocsátótól személyes adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést, törlést vagy adatkezelés korlátozását, valamint adattovábbítási jogot kérni, továbbá panaszt benyújtani a Személyes Adatok Iroda elnökéhez, ha úgy ítélik meg, hogy személyes adataik kezelése sérti az erre vonatkozó jogszabályokat.

§ 9.

 • 1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 • 2. Az Ügyfél és a Felhasználó a Kártyára történő befizetés előtt köteles a jelen szabályzatot elolvasni és betartani a Kártya használata előtt.
 • 3. Jelen szabályzat tartalma elérhető a https://www.bolf.hu/ weboldalon és a Kiállító Zielona Góra ul. Kożuchowska 32. szám alatt. A Kiállító köteles a jelen Szabályzatot minden egyes írásbeli kérelemre írásban átadni a Megrendelőnek/Felhasználónak.
 • 4. A Kiállító fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot bármikor módosítsa, vagy a programot indoklás nélkül lemondja. A változásokról a Kiállító 3 nappal korábban értesíti a https://www.bolf.hu/ webáruház honlapján, valamint a Kiállító Zielona Góra ul. Kożuchowska 32 szám alatt. A szabályzat módosítása nem sértheti azon ügyfelek jogait, akik a Kártyát a szabályzat változása előtt vásárolták meg.
pixel