AKCIÓS SZABÁLYOK - Vásárolj 25 000 Ft-ért, és vegyél egy Tank Topot 100 Ft-ért

AKCIÓS SZABÁLYOK
„Vásárolj 25 000 Ft-ért, és vegyél egy tank-topot 100 Ft-ért”

§ 1.

Definíciók

 • A jelen Szabályzatban használt kifejezések jelentése:
 • 1.1 Szervező– Bolf Sp. z o. o. sp.k. székhelye: Lengyelország, Zielona Góra, címe: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, amelyet a Zielona Góra-i Kerületi Bíróság, 8. Kereskedelmi Osztálya jegyzett be az Országos Bírósági Nyilvántartásba, Cégnyilvántartási szám: 0000529285, Adószám: 9291861928, HÉA azonosító: 360003583, e-mail cím: bolt@bolf.hu, telefonszám: +36709075553
 • 1.2 Promóció „Vásárolj 25 000 Ft-ért, és vegyél egy tank-topot 100 Ft-ért” elnevezésű promóciós kampány a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint;
 • 1.3 Szabályzat – jelen Promóciós szabályzat;
 • 1.4 Üzlet – a www.bolf.hu címen elérhető weboldal, amelyen keresztül az Ügyfél rendelhet;
 • 1.5 Megrendelés – Megrendelő azon szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az Áru adásvételére irányuló szerződés megkötésére irányul a Szervezővel az Áruházon keresztül, amely tartalmazza az Áruk típusát és darabszámát,
 • 1.6 Vásárló – az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő szervezeti egység, amelynek rendelkezései kifejezetten cselekvőképességet biztosítanak, és aki az Áruházban megrendelést ad le;
 • 1.7 Fogyasztó – az a természetes személy, aki üzleti vagy szakmai tevékenységével nem közvetlenül összefüggő jogi cselekményt végez;
 • 1.8 Áru – az Áruházban eladásra kínált terméke;
 • 1.9 Résztvevő – nagykorú természetes személy, aki Ügyfél és Fogyasztó, és megfelel a Szabályzat feltételeinek;
 • 1.10 Akciós termék – a Szervező által kijelölt bizottság által véletlenszerűen kiválasztott tank-top, bruttó 5 745 Ft értékben, az Üzletben Áruként feltüntetve, amelyet a Résztvevőnek jogában áll megvásárolni bruttó 100 Ft-ért akciós áron, miután teljesítette a feltételeket.

§ 2.

Általános rendelkezések

 • 2.1 A Szabályzat meghatározza a Promóció feltételeit, beleértve a Szervező és a Résztvevők jogait és kötelezettségeit.
 • 2.2 A promóció a Magyar Köztársaság területén 2023. 05 12. 0:00 órától 2023. 05. 14. 23:59 óráig tart.
 • 2.3 Az Akció igénybevételének feltétele, hogy a Résztvevő a Szabályzatot elolvassa, melyet a Résztvevő a megfelelő négyzet kipipálásával igazol vissza az Áruházban történő vásárláskor.
 • 2.4 A Szervező, a Szervező alkalmazottai, munkatársai, valamint ezen személyek legközelebbi családtagjai (azaz házastársak, gyermekek, szülők és testvérek) nem vehetnek részt a Promócióban.
 • 2.5 A Promócióban való részvétel önkéntes.

§ 3.

A promóció feltételei

 • 3.1 A Promóció lényege, hogy minden Résztvevő, aki a Promóció ideje alatt egyszeri rendelést ad le az áruházban bruttó 25 000 Ft vásárlási érték fölött, egy Promóciós Termék megvásárlására jogosult bruttó 100 Ft (szavakkal: száz forint) értékben.
 • 3.2 A kiszállítás és az ajándékcsomagolás költségeit az 1. pontban meghatározott összeghatár nem tartalmazza.
 • 3.3 Egy Megrendelésen belül legalább bruttó 25 000 Ft összár mellett a Résztvevőnek csak egy Promóciós Termék megvásárlására van joga, még akkor is, ha a Résztvevő ezen Megrendelésében a bruttó 25 000 Ft többszöröse értékében vásárol árukat.
 • 3.4 A Résztvevő az Akciós Terméket a Rendeléssel együtt az Áruház Szabályzatban meghatározott határidőn belül kapja meg.
 • 3.5 A Résztvevő a Promóció során többször is igénybe veheti a Promóciót.
 • 3.6 Az a Résztvevő, aki az Akció keretében vásárolt, jogosult az adásvételi szerződéstől az Áruház Szabályzatában és a jogszabályokban meghatározott feltételekkel elállni.
 • 3.7 Abban az esetben, ha a szerződéstől való elállás következtében a Résztvevő Megrendelésének végösszege nem éri el a bruttó 25 000 Ft-ot, a Résztvevő köteles elállni a szerződéstől a Promóciós Termék megvásárlása körében is, és változatlan formában visszaküldi azt az elállás hatálya alá tartozó többi Áruval együtt.
 • 3.8 A Szabályzat 3. §-ban foglalt 7-10. pont 2014. május 30.-ai rendelkezései nem korlátozzák a Résztvevőt a távollevők között kötött szerződéstől való elállási jogát a fogyasztói jogokról szóló törvény értelmében.
 • 3.9 A Résztvevő nem követelheti meg, hogy a Promóciós Termék különleges tulajdonságokkal rendelkezzen, ideértve a nyakkendő színének vagy mintájának megválasztását, mert azokat a Szervező által kijelölt bizottság véletlenszerűen választja ki.
 • 3.10 Az akció nem vonható össze a Szervező egyéb promócióival vagy marketing tevékenységeivel.
 • 3.11 Az akciós termék különösen más árura, szolgáltatásra vagy készpénzzel egyenértékű termékre nem cserélhető, továbbá a Szabályzatban meghatározottaktól eltérően kereskedelem tárgya nem lehet.
 • 3.12 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Promócióból azokat a Résztvevőket, akik megsértik a Szabályzatban foglaltakat, vagy nem felelnek meg a Szabályzatban meghatározott követelményeknek.

§ 4.

Panaszkezelés

 • 4.1 A Résztvevőnek jogában áll reklamációt benyújtani a Promócióval kapcsolatban: e-mailben a következő címre: bolt@bolf.hu, vagy írásban, levélben a következő címre: BOLF Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora, Lengyelország.
 • 4.2 A panasznak tartalmaznia kell a Résztvevő keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, lakcímét, valamint a panasz részletes leírását és indoklását.
 • 4.3 A reklamációkat a Szervezőhöz való beérkezésüktől számított 14 napon belül bírálják el.
 • 4.4 A Résztvevő a benyújtott panasz rendezéséről a panasz benyújtásának módjától függően e-mailben a panaszban megadott e-mail címére, vagy írásban a Résztvevő által megadott lakcímére kap értesítést.

§ 5.

Személyes adatok

 • 5.1 A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és a személyek szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történik, a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatban, valamint a 95/46/EK irányelv és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb rendelkezések hatályon kívül helyezéséről.
 • 5.2 A Résztvevők személyes adatainak kezelője a Szervező.
 • 5.3 A résztvevők személyes adatait kizárólag a Promóció lebonyolításával és a Promóciós Termékek értékesítésével kapcsolatos célokra kezeljük. A személyes adatokat olyan formában, amely lehetővé teszi egy adott személy azonosítását, legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tároljuk. A személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe, és nem használhatók fel automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali célokra.
 • 5.4 A személyes adatok megadása önkéntes, és a Résztvevőnek jogában áll hozzáférést kérni az általa személyes adatot képező információkhoz, joga van azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, joga van tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint az adattovábbításhoz is. Ezen túlmenően a Résztvevőnek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy ez a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét érintené, valamint joga van panaszt tenni a felügyeleti hatósághoz.
 • 5.5 A Résztvevő a fenti jogok gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet az adminisztrátorral a social@denley.pl e-mail címen vagy az adatvédelmi tisztviselővel az iod@bolf.com e-mail címen.
 • 5.6 A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, azonban a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiánya megakadályozza a Promócióban való részvételt.
 • 5.7 A résztvevő a Megrendelés leadásakor a megfelelő négyzet kipipálásával hozzájárul személyes adatainak a Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti kezeléséhez.

§ 6.

Záró rendelkezések

 • 6.1 Jelen szabályzat írásban megtekinthető a Szervező Zielona Góra ul. Kożuchowska 32 székhelyén és elektronikus formában a https://www.bolf.hu/ weboldalon. A Szabályzat elektronikus változatát oly módon teszik elérhetővé, amely lehetővé teszi a Szabályzat tartalmának megszerzését, sokszorosítását és rögzítését a Résztvevő által használt IKT rendszer segítségével, azaz html formátumban.
 • 6.2 A Promóció nem minősül promóciós sorsolásnak a Ptk. 2 bekezdés értelmében. A szerencsejátékokról szóló, 2009. november 19-i törvény 1. 10. pontja (2023. évi Jogi Közlöny, 227. tétel), nem vonatkoznak rá a fentiekben foglalt szabályok, törvények.
 • 6.3 A Szervező az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezéseket betartja.
 • 6.4 Az elektronikus szolgáltatások nyújtásának feltételei, ideértve a Promóció elérhetőségét biztosító Bolt IKT rendszerével való együttműködéshez szükséges technikai követelményeket is, megfelelnek az Áruház szabályzatában meghatározott feltételeknek, azaz: az általa használt IKT rendszernek. a Résztvevő megfelel az alábbi minimális technikai követelményeknek: a) webböngészők opcionálisan: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) minimális képernyőfelbontás 1024x768, c) Java Script; hozzáférés egy számítógépes munkaállomáshoz vagy internet-hozzáféréssel rendelkező végkészülékhez.
 • 6.5 A Szervező az Áruház honlapján hozzáférést biztosít a Résztvevő számára az elektronikusan nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét kockázatokkal kapcsolatos aktuális információkhoz.
 • 6.6 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót bármikor indoklás nélkül befejezze. A Promóció idő előtti befejezéséről szóló tájékoztatást a Szervező a tervezett befejezési dátum előtt 2 nappal az Áruház honlapján teszi közzé.
 • 6.7 A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására, azzal a feltétellel, hogy ezek a változtatások nem sérthetik a Résztvevő, a jelen Szabályzat alapján megszerzett jogait. Az esetleges változtatásokat a Szabályzat mellékletei formájában, egy későbbi számmal és dátummal jelöltük meg. A Szabályzat mellékleteinek kihirdetése a Szabályzat kihirdetésével azonos módon történik.
 • 6.8 Abban az esetben, ha a Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek, hatástalannak vagy végrehajthatatlannak bizonyul, vagy közigazgatási hatósági határozattal vagy bírósági határozattal ilyennek ismerték el, vagy a jogszabály jogállása vagy értelmezése megváltozott, megakadályozva a Szabályzat egyes rendelkezéseinek végrehajtását, a Szabályzat fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak, és a Szervező jóhiszeműségtől és a fogyasztói jogok védelmének igényétől vezérelve a helyettesítő rendelkezést hoz létre, mely végrehajtásra alkalmas és a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezéseihez.
 • 6.9 A Szabályzat az egyetlen dokumentum, amely meghatározza a Promóció szabályait. A Promócióval kapcsolatos közlemények, üzenetek és promóciós és reklámanyagok csak tájékoztató jellegűek. A Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben az Áruház Szabályzatának rendelkezései és a lengyel jog rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
pixel